بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات

بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات
رشته تحصیلی : مدیریت

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 71

حجم فایل (به کیلوبایت) : 248

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 10000 تومان

خرید و دانلود

بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات

در 71 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

چکیده تحقیق

حساسیت و اهمیت صادرات کالا و خدمات برای کشورها موجب شده است تا ابزارها و عوامل مؤثر در آن را شناسایی و در جهت توسعه صادرات تلاش نمایند. خدمات گمرکی از عوامل مؤثر در توسعه صادرات کالا و خدمات می  باشند.

هدف این پژوهش؛ بررسی تأثیر گمرک الکترونیک بر توسعة صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان گمرک شیراز می  باشد. پرسشنامة بکار گرفته  شده در این پژوهش؛ پرسشنامه ای خود ساخته بوده و در بردارندة 4 سؤال عمومی و 20 سؤال تخصصی می  باشد که به کمک آن، و با کاربرد طیف چند گزینه  ای لیکرت، دانسته  های نمونة آماری اندازه گیری شده است. روایی و پایایی پرسشنامه تأئید گردیده  است. پژوهش حاضر؛ که جامعة آماری آن، کارشناسان و صادرکنندگان استان فارس می  باشند؛ از حیث هدف، کاربردی، و از روزنِ چگونگی گردآوری داده ها، توصیفی می باشد. نتایج این پژوهش حاکی است که با توجه به تأئید تمام فرضیات، از حیث رتبه  بندیِ اثرات گمرک الکترونیک با استفاده از دو روش گاتمن و اسپیرمن ، اطلاع  رسانیِ به موقع به صادرکنندگان بالاترین اولویت را دارا می  باشد، و با استفاده  از آزمون تی شفاف  سازی فعالیت  ها بیشترین تأثیر را بر توسعة صادرات دارد.

 

فهرست مطالب

 

عنوان         صفحه

فصل اول :  کلیات تحقیق      1

1-1 مقدمه           2

1-2 بیان مسأله      3

1-3 فرضیات تحقیق           4

1-4 اهداف تحقیق  4

1-5 محدودیت های تحقیق    4

1-6 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق     5

1-7 روش انجام تحقیق         5

1-8 واژگان كلیدی  6

1-8-1 تجارت الکترونیکی   6

1-8-2 گمرک الکترونیکی    6

1-8-3 صادرات    6

1-8-4 پنجرة واحد 6

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق       7

2-1 مقدمه           8

2-2 تعریف تجارت الکترونیک          9

2-3  تاریخچه تجارت الكترونیكى        10

2-4 انواع تجارت الکترونیک 11

2-5 چارچوب تجارت الكترونیك         13

2-6  مراحل تجارت الكترونیك           13

2-7 مدل هاى تجارت الكترونیك         14

2-8  مزایاى تجارت الكترونیكى         16

2-9 موانع تجارت الكترونیكى            17

2-10 تجارت الکترونیک و ارتباط آن با گمرک   18

2-11 سازمان گمرک          19

2-12 تعریف گمرك به عنوان یك اصطلاح بین المللی       20

2-13 بیانیه مأموریت گمرک 20

2-14 چشم انداز گمرک       20

2-15 نقش  گمرك  21

2-16 وظایف گمرك           21

2-17 ساختار سازمانی گمرک ایران     23

2-18 مشکلات و چالش های گمرکات ایران       24

فرایند اظهارکالا به گمرک  به روش سنتی و نحوه ترخیص کالا         25

2-20 مشکلات و محدودیت های گمرکات سنتی در فرایند امور گمرکی           26

2-21 گمرک الکترونیک      27

2-22 تعاریف گمرک الکترونیکی       28

2-23 فواید و مزایای بهره گیری از گمرک الکترونیک در امور گمرکی مربوط به صادرات          29

2-24 بنابراین اهم وظایف گمرک الکترونیکی عبارت است از:        31

2-25 تعاریف کلی از پنجره واحد        32

2-23  رایج ترین مدل های پنجره واحد 33

2-26 پنجره واحد در دیگر کشورها     34

2-27 پیشنهاداتی برای تاسیس یک پنجره واحد موفقیت آمیز            36

2-28   پیشینه تحقیق          37

2-29   اهمیت پیشینه در تحقیقات       37

فصل سوم : روش انجام پژوهش          39

3-1 مقدمه           40

3-2 روش انجام تحقیق         40

3-3 جامعه آماری  41

3-4  نحوه ی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری          41

3-5  روش گردآوری اطلاعات           41

3-6  ابزار گردآوری اطلاعات           42

3-7  روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها      42

3-7- 1 روایی      42

3-7-2 پایایی        43

3-7-2-1 ضریب آلفای کرونباخ         44

3-7-2-2 ضریب پایایی تنصیف         44

3-8  روش تجزیه و تحلیل داده ها       44

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق      45

4-1 مقدمه           46

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها    46

4-3  تحلیل های توصیفی     47

4-3-1 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان           47

4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سابقه فعالیت پاسخ دهندگان            48

4-3-3  نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان     49

4-4  تجزیه و تحلیل استنباطی           51

4-5  آزمون فرضیه ها        52

4-5-1  آزمون فرضیه اول   53

4-5-2  آزمون فرضیه دوم    54

4-5-3 آزمون فرضیه سوم    55

4-5-4  آزمون فرضیه چهارم 56

4-6  خلاصه فصل چهارم    57

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات   58

5-1  مقدمه          59

5-2  نتیجه گیری   59

5-2-1  نتیجه گیری از فرضیه اول     59

5-2-2  نتیجه گیری از فرضیه دوم     60

5-2-3  نتیجه گیری از فرضیه سوم     60

5-2-4  نتیجه گیری از فرضیه چهارم  60

5-4 پیشنهادات      61

5-5 موانع تحقیق   62

5-5-1 راهکارهای رفع موانع            62

منـــابع و مـــأخذ     63

پرسشنامه 66