امروز: دوشنبه 30 بهمن 1396
دسته بندي محصولات
عضويت و ورود کاربران
بلوک کد اختصاصي

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﺎﻧﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻤﻴﺮوﻧﮕﻬﺪارﯼ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﺎﻧﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻤﻴﺮوﻧﮕﻬﺪارﯼ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽدسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی
بازديد: 29 بار
فرمت فايل: doc
حجم فايل: 44 کیلوبایت
تعداد صفحات فايل: 15

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﺎﻧﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻤﻴﺮوﻧﮕﻬﺪارﯼ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ
=======================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پزوژه ای
بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
=======================================================

info@cero.ir || cero.ir@yahoo.com || filecero@gmail.com || فرم تماس با ما
=======================================================

ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﺎﻧﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻤﻴﺮوﻧﮕﻬﺪارﯼ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻃﺮح :

ﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳـﺖ از اﺣـﺪاث ﻳـﻚ واﺣـﺪ ﺧـﺪﻣﺎت راﻳﺎﻧـﻪ ای،ﺧـﺪﻣﺎت و ﺗﻌﻤﻴـﺮ ﻣﻮﺑﺎﻳـﻞ و

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﻲ. ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﻨـﻲ و ﻟـﻮازم اداری و

رﻓﺎﻫﻲ (ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 4 و 5 )اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎی ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ در

ﮔﺮدش ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺮح ﺑﺎﻟﻎ ﺑـﺮ 861240 ﻫـﺰار رﻳـﺎل ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاری

ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻣﺤﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑـﺎﻧﻜﻲ و ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ

ﺷﺨﺼﻲ اﻋﻀﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎری ﻃﺮح ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 468911 ﻫـﺰار رﻳـﺎل ﺑـﻪ

ﺷﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 8 ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. آﻣﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻃﺮح از ﻣﺤﻞ ﺧﺪﻣﺎت راﻳﺎﻧﻪ،

ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری اﻧﻮاع ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 750 ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳـﺎل

ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 13 ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﺤﻞ اﺟﺮاﯼ ﻃﺮح:

ﻣﺤ ﻞ اﺟ ﺮاﯼ ﻃ ﺮح در ﻳ ﮏ ﺑ ﺎب ﺳ ﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑ ﻪ ﻣ ﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒ ﯽ ١٠٠ ﻣﺘ ﺮ ﻣﺮﺑ ﻊ ﺑ ﺼﻮرت اﺳﺘﻴﺠﺎرﯼ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺠﺮﯼ ﻗﺮار ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ:

ﻧﺮخ ﺑﺎزدﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﯼ

  • ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ

دورﻩ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

قيمت فايل فقط 4,000 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)

خريد

شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﺎﻧﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻤﻴﺮوﻧﮕﻬﺪارﯼ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ , ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﺎﻧﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻤﻴﺮوﻧﮕﻬﺪارﯼ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ

نظرات کاربران در مورد اين کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر