مقایسه نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و عادی

مقایسه  نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری و عادی
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 74

حجم فایل (به کیلوبایت) : 2246

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 25000 تومان

خرید و دانلود

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

2-1- مقدمه  12

2-2- تعریف ناتوانی یادگیری 12

2-2-1-تعریف دولت فدرال از ناتوانی یادگیری 13

2-2-3- شیوع  15

2-2-4- تفاوت های جنسیتی   17

2-2-5- نظریه های مربوط به ناتوانی یادگیری  17

2-2-5-1-نظریه ی غلبه طرفی مغز  17

2-2-5-2- نظریه کوتاهی دامنه توجه 18

2-2-5-3- نظریه فرابری آگاهی ها (پردازش اطلاعات)  18

2-2-5-4- نظریه تأخیر در رشد 18

2-2-5-6- نظریه ضایعات خفیف مغز 19

2-2-6- ویژگی های کودکان دارای ناتوانی یادگیری 19

2-2-6-1- مشکلات پیشرفت تحصیلی 19

2-2-6-2- اشکال در زبان گفتاری 21

2-2-6-3- مشکلات ادراکی، ادراکی- حرکتی و هماهنگی کلی 21

2-2-6-4- اختلال توجه و بیش فعالی 22

2-2-6-5- مشکلات حافظه، شناخت و فراشناخت 22

2-2-6-6- مشکلات هیجانی- اجتماعی 23

2-2-6-7- رشد اجتماعی 24

2-2-6- مقبولیت اجتماعی 25

2- مشکلات انگیزشی 25

2-2-6-10- مشکلات ادراکی  26

2-2-7- سبب شناسی  26

2-2-7-1- عوامل آموزشی 26

2-2-7-2- عوامل محیطی و خانوادگی  27

2-2-7-3- عوامل روانی  27

2-2-7-4- عوامل ارگانیکی و بیولوژیکی 28

2-2-7-5- عوامل ژنتیکی 28

2-3- فهم کودک از حالت های ذهنی 29

2-3-1- شکل گیری حوزه ی پژوهشی نظریه ذهن 30

2-3-2- تعریف نظریه ذهن  31

2-3-3- حالت ذهنی چیست 32

2-3-4-حالت های ذهنی مطرح شده در نظریه ذهن 34

2-3-4-1- باور غلط  34

2-3-4-2- میل....35

2-3-4-3- قصد  35

2-3-4-4- دانش  36

2-3-4-5- وانمودسازی 36

2-3-4-6- بازنمایی  37

2-3-4-7- فرابازنمایی  37

2-4- منشأ نظریه ذهن 38

2-4-1- فلسفه ذهن  38

2-4-2- رفتارشناسی طبیعی شناختی 39

2-4-3- تحقیق پیرامون اکتساب زبان 39

2-5- نظریه های تحولی پیرامون تبیین و تحول نظریه ذهن 40

2-5-1- نظریه ی نظریه  42

2-5-2- نظریه پودمانی  42

2-5-3- نظریه شبیه سازی   43

2-6- سن اکتساب نظریه ذهن 44

2-7- کارکرد اجرایی 45

2-7-1- مولفه های کارکرد اجرایی   46

2-8- نظریه ها و مدل های کارکرد اجرایی...47

2-8-1- مدل اندرسون 48

2-8-2- دیدگاه پردازش اطلاعات 48

2-9- کارکردهای اجرایی به عنوان سیستم کنترل مرکزی 49

2-9- تحول کارکردهای اجرایی 50

2-10- کنش وری اجرایی و نظریه ذهن 52

2-10-1- آزمون های نظریه  ذهن دارای اجزاء اجرایی هستند 55

2-10-2- لزوم کنش وری اجرایی در تحول مهارت های نظریه ذهن..57

2-10-3- نظریه ذهن برای تحول کنش وری اجرایی لازم است 58

2-11- پیشینه تحقیق 59

2-11-1- پیشینه کارکرد اجرایی 59

2-11-2- پیشینه نظریه ذهن 61

2-11-3- پیشینه ارتباط بین نظریه ذهن و کارکرد اجرایی 63

=============================

بخش هایی از متن:

2-1- مقدمه

در این فصل ابتدا تعریف ناتوانی یادگیری، شیوع، نظریه های مربوط به آن و ویژگی های کودکان دارای ناتوانی یادگیری و سبب شناسی آن مطرح می گردد. سپس به تعریف نظریه ذهن، نظریه های تحولی پیرامون آن، مهمترین حالت های ذهنی مطرح در آن و سن اکتساب نظریه ی ذهن مطرح می گردند. در بخش دیگر، کارکردهای اجرایی و مولفه های آن، نظریه های تحولی پیرامون آن به عنوان متغیر دیگر مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت به لزوم کنش وری اجرایی در تحول مهارت های نظریه ی ذهن پرداخته شد.

2-2- تعریف ناتوانی یادگیری

ساموئل کرک، در مجمع والدین در شهر نیویورک در اوایل دهه ی 1960 اصطلاح ناتوانی های یادگیری را به عنوان یک توافق کلی پیشنهاد کرد و دلیل آن، جنبه ی گیج کننده ی برچسب هایی بود که تا آن زمان برای توصیف کودکی باهوش نسبتا طبیعی و دارای مشکلانی در زمینه ی یادگیری به کار برده می شدند. این کودکان، گاه با برچسب هایی چون: آسیب مغزی خفیف، کند آموز، کودک نارساخوان  و یا اختلال ادراکی نامیده می شدند (هالاهان و کافمن، 2003؛ ترجمه علیزاده و همکاران، 1390). ...

...

2-7- کارکرد اجرایی

کارکردهای اجرایی اعمال هدفدار و پاسخ های سازگارانه به موقعیت های پیچیده و جدید را، تحت کنترل دارد (هاگز[1]، 2011). کنش های اجرایی مجموعه ای از فرایندهای روانشناختی لازم برای سازگاری و رفتار هدف دار هستند. ساختار کنش های اجرایی به طور کلی بوسیله طیفی از پردازش های سطح بالا مانند طرح ریزی[2]، حل مسئله[3]، انعطاف پذیری شناختی[4]، شروع عمل[5]، خودنظارت گری[6] و بازداری[7] از پاسخ های اتوماتیک مشخص می شود. این فرایندهای روانشناختی به افراد اجازه هماهنگی مورد نیاز برای دستیابی به هدف، که شامل تنظیم اهداف، نظارت بر عملکرد و ارزیابی عمل می باشد را می دهد (گلاسر و گلدگلاس[8]، 1990).

کارکردهای اجرایی مهارت هایی هستند که به فرد کمک می کنند که چه نوع فعالیت ها یا اهدافی مورد توجه قرار بگیرند، کدامیک انتخاب گردند و چگونه رفتارها سازماندهی و برنامه ریزی گردند (داوسن وگوایر، 2004؛ والر و سیدمن، 2006). ....

....

1.Haghes

2.planing

3.problem solving

4.cognitive flexibility

5. iniation if action

6. self - monitoring

7. inhibition

8. Glosser & Gooldhlass