طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه

طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه
رشته تحصیلی : طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل : pdf

تعداد صفحات : 10

حجم فایل (به کیلوبایت) : 79

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3000 تومان

خرید و دانلود

 


 


 


  ! 

 

 


     

  !" #$%%&'(#)*(


" #
!!  +$ ,+- ./

  0  +$ 

  645   12
(+$3

C?:'@ 1 AB'+>;'+<=: 789 

   HI5JGF E&;'+<=: D

LJIGI  -K;'+<=: D

 LIG  M(='(: D

4I   $ N'(

4ILHGI  #O:(D

G5  : -9=!#'(
!&$%  : P(!Q


1-*./0+,
()*’

;++ER !4D4

C?:'@ 1 >E&-, B C?:'>$+-, B !S+* 
! 2!!!! $!!

;!R D4DJ


 T:(' -U 
CV * >
$+%:WP
C?:'>
E&%:WP
C?:'@ 1 >
$ !!!! $!! 3 45
* 6 
8! $!!!!! $!! 7 $
&% !!!! % 9 6:;<= 
&% >?

,*D4D

T:('

 %:!-U 
CV * > C?:'@ 1 >E&%:WP C?:'>$+%:WP
%$! $!!!!! 2!! 
# 
! $!!!!! ! @" $
9?A6 
@B(*
$! $!!!!! !!
8 $! !!!!!! $! 
"6?"
! !!!!!! ! (*" C" 
 ! !!!!!! ! ,* ?D
  2
!! >?

+W "U X4DL
%.789  
 T:(' E&%:WP
C?:'@ 1 >

B"*’
’@G
H7’"ID"JF"E*
K LK6ADLM N*OH7"(*6
Q
.*)@ P 
$! G !!
$! QSSS+,
ID"JF"*R $
 *=@
(
PA5 
$ T()*,T()*K( 8
 L?(J(*UV.PA5 
$! Q "MFIR/6* 6W9X) 2
$ #VG
Y6(*6 %
 $! E*
*"Z 
8% V,

1 P)9: !NE:+W "YN
 D4DI
T:(' +W "YN
 A
P)9: !NE: (+$3
$+%:WP
C?:'>
E&%:WP
C?:'@ 1 >
&% %!!!!! *A)8 /\#
;G=*[ 4
2! $!!!!!! CA Z= KD)# ]6 J
! !!!!!!! CA *,?\# ]6 
 2!!!!! CA$  L
2!! !!!!!!! CA8 _"*# V * ,/^ I
$2 !!!!!! CA$ ‘;_"* 2
82 $!!!!!! CA$ %
8&8 a!!!!! *A)2 /\#
*
 
%! !!!!! CA$  " )
)@ a
% %!!!!!! CA * ,/^ !
$! $!!!!!!! CA ]
)
%L
A5CA 
8mce_markeramp; !!!!! CA H!
)*A  $
$ 2!!!!! CA H!
)*A  
2&2 H7"
L(;@ 8
$a8&$ E&V,'&E+(EZE,E: 1Z[:4D5
b(
C?:'@ 1 >E&%:WP C?:'>$+-, B (+$3 
a! a!!!!!!! 95 "/" 
 !!!!!! L
$c*d*AV $
$ V,

 P='&;'+(++W "D4DF
C?:'@ 1 >E&%:WP 
 T:('
:*
 f)’ :LVG
’ ,’K’(=’L’M’;’ )Fe’ 
QSSB= $
! 
"6;f Re $
 >?

;'+(#!+EB;P%:WP4D\
C?:'@ 1 >E&%:WP 
 T:('
hg
hi
hj
 hk

.*)@
l"-*.

@m)*(B n
+6
,"9 C";?AEl
Q;?AZ*"/6o
)D)F()R"
!

$8
%%&a
%a2&a V,

-K;P%:WP?$
C?:'@ 1 >E&%:WP 
 T:('
! # ) 
&% 9?A6
.p) $
8% ; m
5 n
 
$ 
Gl"Y( 8
$a8&$ ; m
[R# ) 
 @, ; m
  2
2&% "L T ^
c*VA) %
%a2&a ** Kc@
L(;@ 
8$& >?
;';P%:WPDJ
;$%*U +(+ 4DJ
$+%:WP
T:('
;$%*U +(+   ]7 
;!'+ :' 
E&%:WP
C?:'@ 1 >
$!! 8!! #
 !!! dAG 
!! %!!! #
 !! $
2 2!!!! e*,G $!! 9=G 
&2 $2!!! e*,G 2!! ] Aq^ 8
$8&% 8!! e*,G !! #
 
$2$!& V,

;$ 2E%^(W,*(_ZJDJ
C?:'> P _Z (+$3 
 T:(' _Z
C?:'@ 1 >
8$ !!!!! K)\*() 
a! $!!!!! )6KL*^ $
! $!!!!! 5 
8 $!!!!!! $ L"9 C" 8
$! % V,
8% C_ZV,aF?(3 > .'&, `M+(^:+W 
% E&V,

;$ E%^(W,*(_ZJDJ
(+$3 
 T:(' P _Z
C?:'>
 _Z
C?:'@ 1 >
2 !!!!!!  
*() 
! $!!!!!  
# 5L
 $
 $! $!!!!! 8 *@)*, 
 %$ $!!!!!! *, 8
$ a V,
!&2 C_ZV,aF?(3 > .'&, `M+(^:+W 
8&2 E&V,
E%^ ;:+W _ZE&V,
;$ 2E%^b;$ E%^
8&2s%r%a&2
;S+-%:WPJDL
$+%:WP ]7  $+ 
 T:('
C?:'>
E&%:WP
C?:'@ 1 >
2$ ! !!!! -c+1 & =*7)E* 4
%& !! !!! d3
 *  =*7)IR J
 .7 -
 !! $!! !!!!! * K t, 
mce_markeramp; !! !! * #(;L L
$mce_markeramp; V,

;'+$) ,3g*+DfDe
;'+$) ,3 g*+
T:('

  :+'+(M!'+
uG) M uG) M C?:'@ 1 >
$ $ ! gv !! 9?A6 
$8& &8 gi 8% 5 n
 $
mce_markeramp; ! $ iv $ 
Gl"Y( 
28&% $a&8 ! $a8&$ ; m
[R# ) 8
& ! % $! ; m
 
4JF JHG\ V,

;';P%:WP?$
C?:'@ 1 >%:WP 
 T:('
$2$!& L
A5
) 
%a&2 ;?AEl $
$mce_markeramp; Z*"/6 
$% C"* ?D
 8
$a&a dq A 
%& "L T ^ 2
$a!& >?
$ h* -K;P%:WP?$DfDe
 h* %:WP -K%:WP
T:('

 %:WP
C?:'@ 1 >
uG) M uG) M
$2$!& !! ! ! $2$!& L
A5
) 
&2 ! !% %! 8&2 
9L ;?AEl $
$&a ! 2&8 $! $mce_markeramp; Z*"/6 
!&2 ! $&8 $! $% C
* ?D
 8
& !! ! ! & Qw*=xFw*=
L(;@ 

()*;@F
"6 
? 2
Q/0
! ! &8 !! &8
a&% 2 8%a&$ 2&a "L T ^ %
! ! $a& !! $a& dq A 
$%%!&2 ! $!2&$ ! >?

M(='(: 

 T:(' E&%:WP
C?:''+WP>
82 QL
A5
))$F
) 4
)
L(;@U;
 
@
L(;@$!F9*,XL
 J
QL
A5

2mce_markeramp;
8!& V,

;'+<=: ?$
C?:'@ 1 >V, ;P%:WP
LJIGI /0+,
()*
FH5GH ** Kc@
L(;@
LIG w*,
()*
HI5JGF V,

$ $+P#$
A,-, BD

 

" @
L(;@>? $a!&
 i&$%
 !!
i
 

" / =*y
 e?
/? cr

Y&M.-, BDL
S 
A=*,*z"
)[ /? cYA){*[ w*=/? c

K w*=a!!|!!r!(9 G )

jZR D

 
/0
L(;@ $!2&$
raL
 !h$%%!&2
 |!!r*
*
4l"Mr
 w*=h 
* }A)
L(;@

jZ'(M.@+W D

 /0
L(;@  $!2&$
 r!a2&8
 * }A)
L(;@ $%%!&2
 ! 
 h
 K w*=
 h
#O:(

" w*=o
" 
@
L(;@r~("
!h$a!r$$!
~(
p)
 ~("
$$! 1K) 
 G?\@
L(;@1 )*5
%  KL*^;?AEl’
Q&F  w*=
L(;@’
Q8a&F   
 G?\
Q8a&F 1K) 
 G?\* N@
L(;@1 )*5
Qa&8F ** Kc@
L(;@dq A’
   )*5 Kc~(

r
: P(!Q

 )*5 Kc~( 
 rx$%
 8$&
i
 /0+,
()*

: -9=#'(D

 -*./0+,
()* 8$&
 r&2
 
i
 )*5 Kc~(

k #(W.+M!'+
QK w*=FhQL
A5
)sZ*"/6s C"* ?D
F€r6";=w
6";=wr!hQ$2$!&s$mce_markeramp;s$%Fr8%mce_markeramp;8
Q6";=wFhQ tdq As** Kcdq AF€r6;=w
6;=wr8%mce_markeramp;8oQ$a&sa&8Fr8!!8&$

 6";=w 8%mce_markeramp;8
 r!&
 !
i
 K w*=
 w*=
6";=/5"r

 6;=w 8!!8&$
 r!&$
 !
i
 K w*=
 w*=
6;=/5"r
   طرح توجیهی شالیکوبی وحبوبات 3300 تن سالیانه

مقدمه

موضوع  فعالیت شرکت شالیکوبی و حبوبات 

دستگاه صادر کننده : وزارت جهاد کشاورزی 

خلاصه طرح

موضوع طرح

نوع تولیدات برنج وحبوبات 

ظرفیت تولید 3300 تن سالیانه 

تعدادشاغلین 16 نفر 

فرایند تولید

ویژگیهای فرایند

نکات فنی

شرایط عملیاتی

محاسبه هزینه ها

زمین

محوطه سازی

ماشین الات

تاسیسات وتجهیزات

وسایل نقلیه

هزینه قبل از بهره برداری 

مشخصات سر مایه گذاری

جمع کل سر مایه گذاری طرح 9562.7

سر مایه گذاری ثابت  طرح 4235.5

سر مایه گذاری در گردش4530.3

درامد سالانه 31350

سود ویژه سالانه1549.5

دوره برگشت سر مایه 3.6 سال 

نرخ بازدهی سرمایه 27 درصد