پایان نامه بررسی سلامت روانی سالمندان اسایشگاهی و غیر اسایشگاهی

پایان نامه بررسی سلامت روانی سالمندان اسایشگاهی و غیر اسایشگاهی
رشته تحصیلی : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 106

حجم فایل (به کیلوبایت) : 141

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 10000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه بررسی سلامت روانی سالمندان اسایشگاهی و غیر اسایشگاهی


چکیده :

 درتحقیق حاضر سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی شهرستان ابهر مقایسه شد . فرضیه های عنوان شده عبارت بودند از اینکه بین سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی تفاوت وجود دارد و بین خرده آزمونهای روانی مانند اختلال اضطرابی ، جسمانی ، افسردگی ، اجتماعی سالمندان آسایشگاهی تفاوت وجود دارد که جامعه مورد عبارت بود از ، سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی که 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید و آزمون سلامت روانی گلد برگ بر روی آنها اجراء گردید نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که بین سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی در زیر مقیاس های سلامت روانی و خود سلامت روانی تفاوت وجود دارد . به عبارت دیگر ، سالمندان غیر آسایشگاهی از سلامت روانی کمتری نسبت به سالمندان آسایشگاهی برخوردار بودند .

واژه های کلیدی : سالمندی ، آسایشگاه و سلامت روانی .

فهرست

عنوان                                                                               صفحه

چکیده                                                                                                 1

فصل اول : کلیات تحقیق                                                                      2

مقدمه                                                                                                 3 

بیان مسأله                                                                                          5 

سؤال مسئله                                                                                        6

اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                       7

فرضیه های تحقیق                                                                               8

تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم                                             9

فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق                                                     11

تعریف                                                                                                          12

مشکل تعریف                                                                                      12

تاریخچه                                                                                              19

مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران                                  25

اهمیت، دامنه، حدود و زیان بخشی بیماری های روانی در جامعه                34

علل افزایش و شیوع بیماریهای روانی                                                    40

با شور و شوق پیر شدن                                                                      48

خانواده                                                                                               51

دوستی ها                                                                                           53

روابط اجتماعی : تنهایی و انزوا                                                             54

محل زندگی                                                                                         55

خانه سالمندان                                                                                     56

سالمند کیست؟                                                                                    60

قانون سالمندى                                                                                    62

واقعیات خانه سالمندى                                                                         66

نگاهی به خانه سالمندان و گرایش افرادپیر برای ورود به این خانه  ها        70

چرا این عزیز را به جمع هم سالان خود نبریم؟                                        72

مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی به خانواده                                         74

آیا سالمندان گرایشی به خانه سالمندان دارند؟!                                        77

مشکلات اقتصادی عزت نفس سالمندان را خدشه دار می کند                    81

افراد سالمند و مشکلاتشان درخانه سالمندان                                          83

تحقیقات انجام شده                                                                              90

فصل سوم : روش تحقیق                                                                    92

جامعه آماری                                                                                       93

نمونه روش نمونه گیری                                                                       93

ابزار اندازه گیری در تحقیق                                                                   94

شیوه اجرای آزمون                                                                             95

نمره گذاری                                                                                         96

روش تحقیق                                                                                        97

روش تجزیه و تحلیل دادها                                                                    98

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل دادها                                      99

تجزیه و تحلیل داده ها                                                                        100

آزمون فرضیه تحقیق                                                                         102

نمودار مربوط به تجزیه و تحلیل دادها                                                  107 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                                       110   

بحث و نتیجه گیری                                                                            111

محدودیت ها                                                                                     114

پیشنهادات                                                                                       115

منابع                                                                                            116   

پیوست                                                                                         118