پایان نامه پروژه پایانی برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولیدی بهنگام JIT

پایان نامه پروژه پایانی برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولیدی بهنگام JIT
رشته تحصیلی : مدیریت

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 155

حجم فایل (به کیلوبایت) : 1017

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 10500 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه پروژه پایانی برنامه ریزی تولید اجرای سیستم تولیدی بهنگام JIT 

چکیده : 

تولید بهنگام( JUST-IN-TIME : JIT )  امروزه بعنوان یک تکنیک جدید برنامه ریزی تولید و نیز نگرش فلسفی مدیریت بطور گسترده ای با استقبال شرکت ها مواجه شده است.

بطور كلی JIT نوعی فلسفه تولیدی است یا یك هدف بسیار ساده یعنی:" اقلام مورد نیاز را با كیفیت مورد نیاز، به مقدار مورد نیاز و دقیقا در زمان مورد نیاز" تولید كنید.

تقسیم بندی های انجام شده در ادبیات موضوع JIT دامنه گسترده‌ای در برمی‌گیرد

 از جمله :JIT بعنوان یک استراتژی ،JIT بعنوان مدیریت کنترل موجودی ، مجموعه‌های خرید JIT و مدیریت تولید JIT استقرار JIT و ارتباط JIT و منابع انسانی و … که همگی بعنوان مجموعه‌ای از فنون مرتبط با JIT بررسی می‌شود. انچه که در این مقاله بدان پرداخته شده رویکرد JIT به سیستم های تولیدی و مقوله برنامه ریزی توید است .

 در این تحقیق ضمن بررسی سیستم تولیدی JIT و نظامهای مرتبط با ان به بررسی اهداف تولید بموقع  JITوتکنیک های طراحی سیستم تولیدی JIT  به صورت عملی پرداخته شده است.

رویكردها و نگرش ها به JIT:

JIT را می توان از سه نظر متفاوت مشاهده كرد: 

*   دیدگاه نخست سیستم كنترل كف كارگاه در JIT بوده و به واسطه استفاده از كارت های كابنان نمایان ترین جلوه از رویكرد JIT را دارا می باشد.

 تكنیك كابنان، شروع به تولید و جریان مواد را با هدف تولید مقدار صحیحی از اقلام(و قطعات، زیر مونتاژها یا قطعات خریدنی دقیقا در محل صحیح و دقیقا در زمان صحیح كنترل می نماید. 

*   دیدگاه دوم ایجاد زمینه مناسب برای بكارگیری كابنان بوده كه مجموعه ای از تكنیك در زمینه محصول و فرآیندهای تولیدی است. ایجاد این زمینه، امكان پیاده سازی سیستم كابنان را تضمین می نماید.

این مجموعه تكنیك ها شامل طراحی سیستم تولیدی، تمركز بر روی موارد مرتبط با بازاریابی، فروش، طراحی محصول، مهندسی فرآیند، مهندسی كیفیت، چیدمان كارخانه، و مدیریت تولید بوده، تا اجرای JIT را تسهیل نماید. 

سومین و مهمترین دیدگاه یا سطح، فلسفه تولیدی JIT می باشد كه پایه و مبنای طراحی، آماده سازی و اجرای سیستم تولیدی JIT مجموعه ای از استراتژهایی اساسی تولیدی می باشد كه هنگامی كه بكار بسته می شوند پایه سیستم JIT را شكل داده و بكارگیری سیستم كابنان را تسهیل می نمایند.

اهداف رویکرد JIT :

رویكرد JIT در بردارنده تعهد مداوم در دستیابی به كمال در كلیه مراحل طراحی و عملیاتی سیستم های تولیدی است.

JIT می كوشد تا سیستم تولیدی بگونه ای فعالیت كند كه محصولا 100% سالم و كاملا اثر بخش تولید كند.

 همانطور كه قبلا هم آمد بهترین تعریف برای سیستم JIT همان تولید اقلام مورد نیاز، با كیفیت مورد نیاز و دقیقا در زمان مورد نیاز است 

فهرست : 

بخش اول  اهداف و رویکرد های سیستم تولید بموقع JIT                                  1      

1-1  مقدمه                                                                                                             2

2-1  رویكردها و نگرش ها به JIT                                                                               3

3-1  اهداف رویکرد JIT                                                                                          5

1-3-1  ضایعات صفر                                                                                     5

2-3-1  موجودی صفر                                                                       7

3-3-1  زمان Set up یا آماده سازی صفر                                                           7

4-3-1  زمان پیشبرد صفر                                                                   10                  

5-3-1 جابجایی صفر                                                                                     12

4-1 عناصر كلیدی رویکرد JIT                                                                                 13

1-4-1 تطابق طرح محصول با تقاضای بازار                                                           14

2-4-1 تعریف خانواده های محصول و تولید جریان مبنا                                             15

3-4-1 رابطه با تامین كنندگان در محیط JIT                                                        20 

بخش دوم   اشنایی باسیستم مورد مطالعه ( شرکت ریخته گر و اهنگر فن اور(رافکو)  ( وضع موجود )                                                 23

1-2  مقدمه                                                                                                          24

2-2  معرفی شرکت                                                                                                 24

3-2  واحد های اصلی شرکت(چارت سازمانی)                                                                 24

4-2  برنامه اصلی تولید MPS (موجود شرکت)                                                              26

5-2  خط تولید فعلی شرکت                                                                                      29

6-2  سیستم برنامه ریزی تولید فعلی شرکت                                                                     43 

بخش سوم   تكنیك های طراحی سیستم تولیدی JIT                             52

1-3  مقدمه                                                                                                          53

2-3  تكنیك های طراحی سیستم تولیدی JIT                                                                53

1-2-3  تكنیك های برنامه ریزی تولید                                                                 55

الف -1-2-3  تطابق ماهانه                                                                   56

ب -1-2-3  تطابق روزانه                                                                     61

2-2-3  تكنیك های ساده سازی فرآیند ساخت و كاهش زمان های پیشبرد                     63

الف-2-2-3  كاهش زمان صف                                                              67

ب-2-2-3  بچ یا دسته های كوچك تولیدی و انتقالی                                    68

3-2-3  تعادل خط                                                                                                71

4-2-3  كنترل خودكار سطح تولید                                                                               73

5-2-3  استانداردهای عملیاتی                                                                                   74

6-2-3  همكاری دو جانبه                                                                                        78

7-2-3  كاهش زمان حمل و نقل                                                                                 78

8-2-3  كاهش زمان آماده سازی(Set up)

 9-2-3  رویكرد JIT به زمان انجام فرآیند                                                                    79

10-2-3 استفاده از منابع تولیدی                                                                               84

الف-10-2-3  نیروی كار انعطاف پذیر                                                              85

ب -10-2-3  تجهیزات انعطاف پذیر                                                                 85

11-2-3  طراحی محصول برای سادگی در ساخت و مونتاژ                                                  86

بخش چهارم   طراحی سیستم کانبان شرکت مورد(شرکت رافکو)                                                                                      88

1-4  مقدمه                                                                                         89

2-4  سیستم كانبان                                                                                                 89

3-4  سیستم های کششی وفشاری مدیریت تولید                                                              90

5-4  انواع كارت های كانبان                                                                                      95

1-5-4  كانبان برداشت                                                                                  96

2-5-4  كانبان تولید                                                                                      96

6-4  جریان كارت های كانبان                                                                                   101

7-4  جریان کارت های کانبان در خط تولید(شرکت مورد مطالعه)                                         106

8-4  جریان كارت ها ی کانبان در یك ایستگاه كاری                                                       112

9-4  عملكرد كانبان                                                                                              119

10-4  ارتباط با فروشندگان توسط سیستم كانبان                                                            122

11-4  كانبان به عنوان یك تكنیك بهبود كیفیت                                                              123

بخش پنجم  خرید وتحویل بهنگام    124

1-5  خرید به هنگام                                                                                              125

2-5  تفاوت بین خرید سنتی و به هنگام                                                                       125

3-5  انتخاب عرضه کننده                                                                                       131

1-3-5  منافع مشتری                                                                                  131

2-3-5  منافع عرضه کننده                                                               132

4-5  معیار و انتخاب عرضه کنندگان                                                                          134

5-5  تحویل به هنگام                                                                                              142

1-5-5  بهبود تحویل به مشتری از طریق تعریف و حل مشکل                                    143

2-5-5  بهبود تحویل به مشتری با پیش بینی و برنامه ریزی نیازمندی های توزیع                     148

6  منابع